Trainer
april 2009 / Training- & Consultancy-organisatie (Suriname)

Uitgevoerde activiteiten:

 • Instructie mindmapping;
 • Installatie maindmapping-software;
 • Instructie gebruik software;
 • Begeleiding gebruik software.

Crisismanager
november 2008 – februari 2009 / Koeltechnisch bedrijf (Nederland)

Personeelscrisis die continuïteit onderneming in gevaar brengt. Ervaren krachten langdurig ziek thuis, bedrijfsleider overspannen thuis.

Scenario stabilisering ontwikkeld en in gang gezet om stabiele situatie te bereiken en van daaruit weer verder te bouwen.

Afstemmen arbodienst mbt langdurig zieken , afscheid genomen van bedrijfsleider, herverdelen werkzaamheden, directeur/eigenaar in regie-rol.

HR Consultant Functiewaardering
februari 2008  – februari 2009 / MKB bedrijf (Nederland)

Onvrede in bedrijf over bestaande functiewaarderingsmethode en arbeidsvoorwaarden.  Uitgevoerde activiteiten:

 • Inventarisatie knelpunten;
 • Evaluatie en aanpassen bestaande functiewaarderingsmethode (ORBA met eigen “sausje”);
 • Toetsing marktconformiteit arbeidsvoorwaarden;
 • Implementatie (procedures, update functiebeschrijvingen, waarderen, invoeren, bezwaarprocedures, bedrijfs- en individuele consequenties,  etc);
 • Overleg / afstemming OR en door hun ingeschakelde adviseur van vakbond.

Consultant
december 2007 – januari 2008 / Koeltechnisch bedrijf (Nederland)

Evaluatie lopend traject bedrijfsopvolging.

Grootste knelpunt en ook risico voor succes is het aantrekken van nieuw personeel (met name servicemonteurs). Dit blijkt in de wijde omgeving niet beschikbaar.

Uitgevoerde activiteiten:

 • evaluatiegesprekken personeelsleden (10 mensen);
 • sparring en coaching bedrijfsleider (m.n. op het gebied van communicatieve vaardigheden);
 • in overleg met directeur/eigenaar en bedrijfsleider scenario’s uitgezet voor werving & selectie van nieuw personeel;
 • in overleg met directeur/eigenaar selectie van soortgelijke bedrijven die mogelijk over te nemen zijn. Vervolgens deze (11) bedrijven benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken. Uiteindelijk is er één kandidaat bedrijf overgebleven. Dit is verder door de eigenaar opgepakt.

Interim manager
oktober 2007 – september 2008 / ICT-bedrijf (Nederland)

Initiële inhuur als Human Resource Manager. Onderzoek hoe HRM naar hoger niveau te tillen. Dat kwam al snel uit op de noodzaak om duidelijkheid te creëren over toekomst van het bedrijf: product, markt, etc.  Uitgevoerde activiteiten:

 • sparringpartner eigenaar / directeur;
 • ondersteunen opstellen en uitvoeren businessplan 2009 – 2011;
 • werving & selectie (adjunct) directeur en expertisemanager;
 • invullen rol Delivery manager (a.i.);
 • invullen rol HRM (a.i.);
 • herzien personeelshandboek.

HR Consultant
mei 2007 t/m september 2007 / MKB (Nederland)

Selectie softwarepakket voor  HRM en Salarisverwerking. Uitgevoerde activiteiten:

 • vaststellen eisen/wensen
 • selecteren potentiële pakketten
 • organiseren demo’s en klantbezoeken;
 • advies te kiezen softwarepakket.

Coach
mei 2007 – september 2007 / Gemeente (Nederland)

Deze opdracht is een vervolg op het uitgevoerde feitenonderzoek en bestaat uit  individuele coaching van de slachtoffers. Resultaat van deze opdracht:

 •  acceptatie van betrokkenen van de huidige situatie;
 • intentie bij betrokkenen (zichtbaar in houding en gedrag) om samen verder te gaan. (Uiteraard kan niet worden uitgesloten dat betrokkenen er voor kiezen om hun carrière elders voort te zetten.)

Consultant
maart 2007 – april 2007 / Gemeente (Nederland)

T.a.v. de financiële afdeling van opdrachtgever heerst een vermoeden van een sfeer  van pesten, treiteren en fysieke intimidatie.

In opdracht van de burgemeester is er een feitenonderzoek uitgevoerd. Tevens is er advies gegeven voor vervolgstappen.

Ook is de communicatie naar het College van B&W, de Gemeenteraad, OR, betrokken afdeling en alle overige medewerkers van opdrachtgever verzorgd.

Projectmanager Cultuurverandering
februari 2007 – september 2007 / MKB (Nederland)

Opdrachtgever heeft een grootschalig logistiek verbeteringstraject opgestart. Om deze verbeteringen te borgen in de organisatie, is een bedrijfsbrede cultuur- en gedragsverandering nodig.

Uitgevoerde activiteiten:

 • Door middel van workshops met MT, Kader en OR vaststellen van het gewenst gedrag;
 • workshops voor MT, Kader en projectgroepleden (uit logistieke verbeteringstraject) om te leren het gewenst gedrag te doen, te herkennen bij collega’s en te corrigeren;
 • communicatiesessies voor alle medewerkers;
 • coaching on-the-job;
 • periodieke evaluatie en bijsturing waar nodig;

Het project gaat uit van topdown benadering: een medewerker doet niet wat de baas zegt, hij doet wat de baas doet. Voorbeeldgedrag is hierbij het sleutelwoord. Vooraf en tijdens het project worden de gedragsverandering periodiek gemonitord middels bedrijfsbrede enquêtes.

Loopbaancoach
februari 2007 – augustus 2007 / particulier (Nederland)

Opdrachtgever was inmiddels 17 jaar in dienst bij haar werkgever in de ICT sector. Ze vond dat ze vastgeroest zat en steeds minder uitdaging en voldoening in haar werk had. Middels een individueel loopbaantraject haar laten ontdekken wat ze echt wil en hoe ze dat kan bereiken. Vervolgens begeleiding bij het realiseren daarvan.